پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

رئیس دفتر

فریبرز حقانی

33328891 – نمابر 33326042

معاون اجرایی پست استان

محمد  اعتصامی

 

عامل ذیحساب

علی  سلیمی

33326044

رئیس اداره تجزیه و مبادلات

عبدالحسن  رسولی

33328172

کارشناس بازاریابی

سیدرضا  هاشمی زاده 

33332784

کارپرداز و خدمات

سید کریم   موسوی ریشهری

47- 33326043 داخلی 313 و 350

رئیس اداره باجه ها

علی  مصدق زاده 

33340021

واحد خودرویی (نقلیه)

اسماعیل   جمال زاده

33341864

مسئول واحد ساختمانی

امید   پیرزاده اهوازی

33321800

رئیس امور اداری 

زهرا زین العابدین پور 

47- 33326043 داخلی 320

مسئول درآمد استان

 

47- 33326043 داخلی 326

مسئول واحد انبار

سیروس   زنگنه

47- 33326043 داخلی 338

 

گروه دورانV5.5.5.0